Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Duyurular arrow KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMELER
KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMELER Yazdır

Sayın Üyelerimiz.

08/05/2021 Perşembe günü Yönetim kurulu ile birlikte, toplam 8 kişi, sözleştiğimiz LUXERA firması ile 5 ci kez yine görüştük. Görüşme sonunda Ana ve Teknik sözleşmelere son şeklini verdik. Mütabık olduğumuz bu sözleşme taslak bir sözleşmedir.
Bütün resmi işlemler tamalandıktan sonra,bu sözleşmeler taraflar arasında imzalanacaktır. Bu konuda daha geniş bilgi Genel Kurulda sizlere ayrıca verilektir. Ancak şu anki merakınızı bildiğimiz için; bütün bu anlaşma ve görüşmeler. İki hisseye yaklaşık 100 ila 110 metre kare arası  olan 2+1 bir daire olacak şekilde, görüş birliğine varıldı.
Sizlerinde ön bilgileri olması açısında bu her iki sözleşmeyi bilgilerinize sunuyoruz.

Beyhan Demirkuş

Koop.Yönt.Krl.Başkanı.


DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL

SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

(bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.)

1-…………………………………………sicil numarası ile tescil edilmiş bir anonim şirketi olan

LUXERA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

(bundan böyle “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır)

 

2- Adı, Soyadı ve t.c numaraları aşağıda belirtilen Arsa Sahipleri: (adres eklenecektir.)

 

TANIMLAR

MADDE 2-

ARSA :İşbu sözleşme gereğince üzerinde imar durumu, yasa ve mevzuatın tanıdığı en geniş olanakların kullanılması ile sözleşme ve eklerine uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından arsa payı karşılığı inşaat yapımı yüklenilen; İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı mahallesi, 1914 ada, 1 parselde (18.018,58 m2) kayıtlı gayrimenkulun tamamını veya gerçekleşmesi halinde 3.şahıslara ait parsellerle tevhidi veya sözleşme konusu parselden imar plan ve uygulamaları ile (ada ve parsel numaralarındaki değişiklikler dahil) sonucu oluşacak yeni parseli ifade eder. Sözleşme konusu parselin yan parseli olan 488 ada 6 parsel in tevhid edilmesine arsa sahibi şimdiden muvafakat vermiştir.

İNŞAAT :Yukarıda tapu kaydı belirtilen ARSA Üzerinde uygulama imar plan şartları muvacehesinde imara tahsis edilen kısmı üzerine ruhsatlı projeler ve bu anlaşma ekindeki teknik şartname uyarınca YÜKLENİCİ tarafından inşa edilecek konut ve/veya dükkan niteliğindeki yapıların tamamını,

ANATAŞINMAZ :ARSA üzerinde resmi merciler tarafından tasdik edilecek konutlar ve ticari üniteler ile eklentilerinden müteşekkil yapıyı

BAGIMSIZ BÖLÜM :Ana taşınmaz içinde inşaat ruhsatına esas tasdikli projelere uygun şekilde ve kat irtifakı ile ayıran müstakil muhtelif bölümleri,

ANAHTAR TESLİM :'Anahtar teslim" deyimi bu sözleşme bakımından; onanmış plan, proje ile sözleşme ve eki teknik şartnameyi uygun olarak yapılacak işyeri ve konutların ortak mahalleriyle birlikte tümüyle ikmal edilip alt yapı ve çevre düzenlenmesinin ve peyzajının tamamlanıp, tesisatların her türlü testlerinin yapılarak olumlu sonuç alınması ile imal edilen yapıların fiilen ve hukuken kullanıma hazır iskan alınmış halde olmasını ifade eder.

FİİLİ TESLİM: Sözleşme konusu inşaatın yasal prosedür ve planlaya uygun olarak bitirilerek, sözleşmeye uygun ve mevzuata uygun tüm evraklar ile iskana başvurmuş şekilde Arsa sahibine teslim edilmesini ifade eder.

PROJE : Bu sözleşme'deki "proje" deyimi;

SÖZLEŞME : YÜKLENİCİ ile ARSA SAHİBİ arasında akdedilen iş bu sözleşme ve eklerini ve ileride tarafların karşılıklı rıza ve muvafakati ile aralarında noterden veya özel vaziyette bu sözleşmeye ek olarak tanzim ve imza edecekleri sözleşmenin tümünü,

SÖZLEŞME EKLERİ : Projelerin uygulanması için gerekli bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanmış veya daha sonra hazırlanacak teknik şartname ve vaziyet planı işbu sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçasıdırlar.

KABA İNŞAAT : Hafriyat, temeller, iksalar, betonarme inşaat ve iç ve dış duvarlar ve parsel dahilindeki alt yapıdan ibaret olan karkas imalatını,

BETONARME İNŞAAT (B.A.İ.): Kalıp, demir ve betondan oluşan temel, perde imalatını,

BETONARME KARKAS İNŞAAT(B.A.K.İ.) : Betonarme inşaat + duvarlar dahil imalatı,

İNCE İNŞAAT(İNCE İŞ):Her türlü tesisat, iç ve dış sıvalar, dış cephe, yer, duvar ve taban kaplamaları, boya, tüm mekanik ve elektronik aksam imalat ve montajını,

SATILABİLİR ALAN : Duvarlar dahil dükkan ve konutların bulunduğu kat tabiyelerinin ‘‘Satılabilir Alan’’ tanımı içerisindedir.

TARAFLAR : İşbu Sözleşmenin tarafı olan YÜKLENİCİ ve Arsa Sahipleri’ni ifade eder.

HARCA ESAS BEDEL:

MADDE-3 …………………………………….

 

 

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

MADDE-4 :

4.1 Arsa Sahibinin paylı mülkiyet şeklinde sahip olduğu; İstanbul İli, Başakşehir, İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 1914 ada, 1 parsel kayıtlı 18.018,58 m2 lik gayrimenkulün tamamını ve 3.şahıslara ait parsellerle tevhidi veya sözleşme konusu parselden imar plan ve uygulamaları ile (ada ve parsel numaralarındaki değişiklikler dahil) sonucu oluşacak mevzuatın elverdiği en yüksek toplam satılabilir metrekarenin sağlanmasına yönelik gerekli proje ve çalışmaları yaparak ilgili mevzuat, objektif iyi niyet kuralları, işbu sözleşme, Proje, Teknik Şartname ve Paylaşım Sözleşmesine göre belediyesince onaylanan projesine uygun olarak yapılan her türlü gayrimenkullerin (daire, işyeri, vs)

Sözleşme konusu Arsaya dair Onaylanan projede, Arsa Sahibinin Payına isabet eden toplam satılabilir inşaat alanındaki paylaşılabilir alan tespit edilerek, bu tespit edilen satılabilir inşaat alanının % 50 (Yüzde Elli) Arsa sahibine isabettir / aittir Ek Paylaşım Krokisi

İş bu sözleşmenin 7. nci maddesindeki paylaşım kuralları çerçevesinde arsa sahibine tahsis ve tefrik edilecek bağımsız bölümlerin Anahtar Teslimi karşılığında; Arsa Sahibinin de YÜKLENİCİ’ye; maliki bulundukları Arsadan iş bu sözleşmede belirtilen esas ve oranlar doğrultusunda % 50 (Yüzde Elli) hisse devri yapılmasından ibarettir.

4.2 Sözleşmenin imzalanmasını takiben işbu sözleşme yürürlükte olduğu sürece, her ne şekilde olursa olsun her bir binada yapılacak fazla kat veya sözleşme dışında kazanılacak bağımsız bölümler ve/ veya her ne ad adı altında olursa olsun oluşacak fazlalıklar eklentilerin paylaşma oranı % 50 yükleniciye, % 50 Arsa Sahibine ait olacaktır. YÜKLENİCİ yapılacak fazla kat ve ilave bağımsız bölümler ile ilgili gerekli olacak proje ve sair ruhsat ve izin tadillerini gerçekleştirecek, bilcümle resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan alınması gerekli her türlü ruhsat, izin ve onayı alacaktır. Yapılacak fazla kat ve ilave bağımsız bölümler ve/ veya her ne ad adı altında olursa olsun oluşacak fazlalıklar bağımsız bölü eklentileri işbu sözleşme ve Teknik Şartname hükümlerine tabidir.

4.3. Yüklenicinin kusur ve ihmali davranışından kaynaklı olmadan Belediye imar mevzuatında gerçekleşen emsal azalışı veya her ne suret ile olur ise olsun oluşacak bağımsız bölümlerin sayısı veya metrekaresinde herhangi bir azalış meydana gelir ise; bu kayıp yüzde 50 Arsa sahibine % 50 Yüklenici’ ye ait olacak şekilde paylaştırılacaktır.

4.4. YÜKLENİCİ arsa üzerine, çevre düzeni ile birlikte inşaatlarını sözleşmeye uygun olarak yapacak ve kendisine verilecek arsa payı dışında ayrıca bir bedel almayacaktır.

4.5. Arsa sahibine ait arsanın 3.kişilere ait arsa/arsalarla tevhid edilebilmesi için yukarıda ismi geçen arsa sahibi şimdiden muvafakat etmektedirler

 

SATIŞ VAADİ BEYANLARI:

MADDE 5-

Taraflar Gayrimenkul Satış Vaadi ile ilgili olarak yasanın emrettiği şekilde aşağıdaki gibi beyanda bulunmuşlardır.

5.1. ARSA SAHİBİ sıfatı ile ben maliki bulunduğum yukarıda tarif edilen arsa üzerine yürürlükteki imar durumuna göre, onaylı projelerine ve ruhsatına uygun ve sözleşme şartlarına bağlı olarak konutlar ve işyerlerinde anahtar teslimi şeklinde yapılacak inşaat karşılığı, işbu sözleşmenin 10. Maddesine uygun olarak Arsa sahibi lehine 1. Dereceden sınırsız inşaat teminat ipoteği koyularak işbu gayrimenkuldeki hak ve hissemizin tamamını 100 hisse itibar ederek bunun % 50 payını uhdemde tutarak kalan % 50 payı YÜKLENİCİ' ye iş bu sözleşmede yazılı şartlar dahilinde kat karşılığı olarak satmayı vaat ve taahhüt ediyorum. Satış vaadi bedelini nakden ve peşinen almayıp iş bu bedeli YÜKLENİCİ' nin bahsi geçen gayrimenkul üzerine sözleşme esasları dahilinde plan ve projesine uygun olarak inşaatı yapıp

anahtar teslim suretiyle teslimi ile ödemiş olacağını beyan ve ikrar ederim.

5.2. YÜKLENİCİ sıfatı ile biz, ARSA SAHİBİ' nin maliki ve hissedarı bulunduğu yukarıda tarif edilen ARSA üzerine yürürlükteki imar durumuna göre onaylı projelerine ve ruhsatına uygun ve sözleşme şartlarına bağlı olarak iskan almak kaydı ile konutlarda anahtar teslimi, ve karşılığı inşaat yapmayı, yukarıda ARSA SAHİBİ' nin beyanı doğrultusunda ve aynı koşullarda yapılacak inşaatın % 50 payına isabet eden bölümünü ARSA SAHİBİ' ne vereceğimi buna karşılık hiçbir bedel ödemeksizin mütebaki % 50 payını satın almayı vaat ettiğimiz bu payın tapusunu sözleşmede yazılı esaslar çerçevesinde bizzat kendi adımıza, alacağımızı beyan vaat ve taahhüt ederiz.

 

VEKALET VE MUVAFAKAT ALINMASI-BİLDİRİMLER-KOOPERATİF NİTELİĞİ

MADDE 6-

6.1. ARSA SAHİBİ tarafından sözleşmenin imza anında işbu sözleşmede belirtilen tüm işlerin yapılması ve inşaat yapımı için gerekli tüm yetkileri kapsayan vekâletname ve muvafakatname YÜKLENİCİ' ye veya gösterdiği kişiler veya şirketlere vekilin masraf ve ücretleri ile yapılacak işlerin tüm sorumluluğu YÜKLENİCİ' ye ait olmak üzere verilecektir. İşbu sözleşmenin arsa sahibinin onayını gerektirir hükümlerinde bizzat asilin onayı gerekmekte olup, yükleniciye verilen yetkiler bu hükümler için geçerli olmayacaktır.

6.2. Arsa sahibinin kooperatif sıfatına haiz olması; bu nedenle temsil konusunda oluşacak sorunlar nedeni ile sözleşme ve inşaat yapım işlemlerinde herhangi bir gecikme yaşanır ise; Yüklenici bu gecikmeden sorumlu olmayacaktır, işbu sözleşmedeki gecikme hükümleri ve süreler işlemeye başlamayacaktır, başlayan süreler duracaktır. Kooperatif sıfatı ile ilgili mevzuatlardan doğan tüm yükümlülükleri yerine getirmek Arsa sahibinin görevidir.

6.3. Arsa Sahibi kooperatif üyelerinden – yetkililerinden ; ……………………………………………………………… Arsa Sahibi Temsilcileri” olup bu sözleşme gereğince Yüklenici’nin Arsa Sahipleri’ne karşı yapacağı tüm bildirimler bu kişilerden herhangi ikisine yapılmakla Arsa Sahipleri’nin tümüne yapılmış sayılacak, bu kişilerden herhangi ikisinin Yükleniciye yapacağı bildirimler de tüm Arsa Sahipleri tarafından yapılmış sayılacaktır.

6.4. Arsa Sahibi veya belirleyeceği Temsilcisi, iş bu sözleşmenin 7. maddesi gereği bağımsız bölüm paylaşımında, iş bu sözleşmede arsa sahibinin yetkisinde olan ipotek fekki zamanının belirlenmesinde ve ipoteklerin fekkinde, Kat İrtifakı ve Kat mülkiyeti kurulması aşamasında oluşturulacak Yönetim Planının onaylanmasında ve iş bu sözleşmenin 14.maddesi gereği fiili teslim edilen bağımsız bölümlerin teslim alınmasında iş bu sözleşme ile yükleniciye devredilecek arsa paylarının devrinde yetkilidirler. Bu madde kapsamındaki yetkilerin kullanılabilmesi için arsa sahibi tarafından Arsa sahibi Temsilcisine ihtiyaç duyulan vekaletnameler verilecektir. Arsa sahibi, sözleşme gerekleri uyarınca bu işlemleri yapmaktan çekinemez.

6.5. Arsa Sahibi Temsilcileri ile bahse konu kişi ile yazışmalar …. Adresinden ve …………………… ile ……com adreslerinden yapılacaktır

PAYLAŞIM ESAS VE İŞLEMLER:

MADDE 7-

7.1. Bağımsız bölümlerin paylaşımı işbu sözleşme ekinde bulunan; mimari proje sonrası hazırlanacak ve tüm arsa sahiplerince değerlendirilip onay verilmiş paylaşım sözleşmesine göre, 4. Maddeye uygun şekilde yapılacaktır. Paylaşım Sözleşmesi, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

7.2. Paylaşımdan sonra imar durumunda değişiklik olur ve ilave alan eklenti kazanılırsa ilave bağımsız bölümler ve bağımsız bölüm eklentileri konum, metraj, ekonomik değer vb. kıstaslar gözetilerek 4.2. de belirtildiği şekilde paylaşım yapılacaktır.

 

HİSSELERİN DEVİR ZAMANI

MADDE-8 :

İşbu sözleşme uyarınca Arsanın % 50’ lik kısmına karşılık gelen hisse, iş bu sözleşmenin yapılmasını müteakiben kat irtifakları kurulma aşamasında Arsa Sahiplerince hiçbir bedel alınmaksızın, inşa edilecek binaların ve bağımsız bölümlerin karşılığı olarak Yükleniciye ipotekli olarak devredilecektir.

 

KAT İRTİFAKININ KURULMASI

MADDE-9:

Yüklenici iş bu sözleşmenin 4. ve 7. maddesinde belirtildiği şekilde paylaşımın yapılmış olması şartıyla temel, temel üstü ruhsatının alındığı tarihten itibaren (belediyesi onay verdikten sonra) tapuda kat irtifakını kuracaktır.

Kat irtifakının kurulması esnasında Arsa Sahipleri’nin de onayını alınarak sözleşmeye uygun bir şekilde tescil edilecek Arsa Sahibi ile birlikte ortak yönetim planı oluşturulacaktır. Yüklenici, kat irtifakının kurulabilmesi için gerekli olan müracaat evrakını eksiksiz olarak tapu dairesine ibraz etmekle ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde kat irtifakı tesisinin gerekli kıldığı tüm işleri yapmakla sorumludur.

 

İNŞAAT YAPIM TEMİNAT İPOTEĞİ

MADDE-10 :

10.1 İş bu sözleşmenin 8. Maddesi uyarınca Arsanın % 50 lik kısmına karşılık gelen hissenin Yüklenici’ye devredilmesi anında, Arsa Sahipleri tarafından Müteahhide devredilecek söz konusu hissenin tamamı üzerinde Yüklenici’nin işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak binaların inşaatının ve Yüklenici’nin iş bu sözleşmeden kaynaklanan tüm borçlarının (cezai şartlar dahil) teminatını teşkil etmek üzere Arsa Sahipleri lehine; her bağımsız bölüme 1. derece 1. sırada Arsa Sahiplerince 5.000.000,00 TL (Beş Milyon Türk Lirası ) tutarında süresiz olarak inşaat yapım teminat ipoteği tesis edilecektir. Bu ipotek 11 nci madde esasları doğrultusunda aşamalar halinde fek edilecektir. İpotek tesis ve fekkine dair tüm masraflar müteahhide ait olacaktır. Bu ipotek 11 nci madde esasları doğrultusunda aşamalar halinde fek edilecektir. İpotek tesis ve fekkine dair tüm masraflar müteahhide ait olacaktır.

10.2 . Yüklenici’ye devredilecek hissenin üzerindeki inşaatın yapım teminat ipoteği, kat irtifakının kurulması anında müteahhidin uhdesinde kalacak hisseye tekabül eden bağımsız bölümlerin tamamı üzerine bölünüp madde 11’de belirtilen şart ve koşullarla kaldırılacaktır. Bu aşamada; müteahhit temel üstü ruhsatı almış olacağından ilk hak edişi olan % 15 lik kısım üzerine ipotek işlenmeyecektir.

 

İNŞAAT YAPIM TEMİNAT İPOTEĞİNİN FEK KOŞULLARI

MADDE-11 :

Yüklenici’nin uhdesinde kalacak hisseye karşılık gelen bağımsız bölümler üzerinde tesis edilecek İnşaat Yapım Teminat İpoteği, Binaların yapımı sürecine göre aşağıda belirtilen şekil ve koşullara tabi olmak üzere kaldırılacaktır.

 

11.1 Yapılacak olan İnşaatın tamamının Temel üstü ruhsatı alındığında, kat irtifakı kurulma aşamasında en geç 7 (yedi) gün içinde Yüklenici’ye tahsis ve tefrik edilen bağımsız bölümlerden %15 ’i (yüzde onbeş) üzerinden (Yüklenici’nin istediği bağımsız bölümlerden) inşaat yapım teminat ipoteği, şayet var ise, kaldırılacaktır.

 

11.2 Binaların betonarme karkas sistemi bitirilmesine müteakip en geç 7 (yedi) gün içinde Yüklenici’ye tahsis ve tefrik edilen bağımsız bölümlerden % 25 (yüzde yirmi beş) ’i) üzerinden daha (Yüklenici’nin istediği bağımsız bölümlerden) inşaat yapım teminat ipoteği kaldırılacaktır.

 

11.3 Binaların; cephelerde kara sıva, mantolama cephe giydirme ve boya işlemleri tamamlandığında, en geç 7 (yedi) gün içinde Yüklenici’ye tahsis ve tefrik edilen bağımsız bölümlerden % 30’ u ( yüzde otuzu) üzerinden daha (Yüklenici’nin istediği bağımsız bölümlerden) inşaat yapım teminat ipoteği kaldırılacaktır

 

11.4 Binaların şap seramik kapı pencere tüm ince işçilikleri boya dahil teknik şartnamede yer aldığı şekilde bitirilmesine müteakip en geç 7 (yedi) gün içinde Yüklenici’ ye tahsis ve tefrik edilen bağımsız bölümlerden %20’si (yüzde yirmi) üzerinden daha (Yüklenicinin istediği bağımsız bölümlerden) inşaat yapım teminat ipoteği kaldırılacaktır.

 

11.5 Binaların iş bitirme evraklarının sunulması ve iskan başvurusu yapılmasına müteakip en geç 7 (yedi) gün içinde Yüklenici’ye tahsis ve tefrik edilen bağımsız bölümlerden %10’u (yüzde on) üzerinden daha inşaat yapım teminat ipoteği kaldırılacaktır. Böylece ipotek tamamen kaldırılmış olacaktır.

 

11.6 Bu maddede yazılı ipotek fek koşullarının oluşup oluşmadığı, Yüklenici ve 8.Madde gereği oluşturulan Arsa Sahibi veya Temsilcisi ile ortaklaşa kararlaştırılır. Taraflar arasında uzlaşma olmaması halinde bu maddede yazılı ipotek fek koşullarının oluşup oluşmadığı inşaatın yapı denetimini yapan firma tarafından belediye onaylı olarak belirlenecektir. Bu durumda ise İpoteğin fekki için arsa sahibine tanınan 7 günlük süre İnşaatın Yapı Denetimini yapan firmanın belediye tarafından onaylı raporunu arsa sahiplerine tebliğinden sonra başlayacaktır.

PROJELERİN TASDİK EDİLMESİ VE İNŞAAT RUHSATI ALMA SÜRESİ:

MADDE 12-

12.1. Sözleşme konusu arsa; şu an itibari ile inşaat yapmaya müsait olmayıp, imar yollarının açılması, elektrik su doğalgaz alt yapılarının inşaat yapmaya hazır hale gelmesi ve resmi kurumların imar düzenlemelerinin sonuçlanması beklenmektedir. Sözleşme konusu taşınmaz ile ilgili İmar düzenlemeleri bitirilip, inşaat yapmaya elverişli hale geldiğinde Yüklenici’ nin inşaat ruhsatı alma süresi başlayacaktır.

12.2. YÜKLENİCİ, inşaat yapım ruhsatını almakla yükümlüdür. Sözleşme konusu taşınmaza ilişkin; imar yollarının açılması, elektrik su doğalgaz alt yapılarının inşaat yapmaya hazır hale gelmesi ve bu suretle sözleşme konusu Arsanın imar durumunun inşaat yapmaya elverişli hale gelmesinden sonraki en geç 6 (altı) ay; içerisinde ilgili belediyeden inşaat yapım ruhsatını almış olacaktır.

12.3. Kararlaştırılan sürede (imar yollarının açılması, elektrik su doğalgaz alt yapılarının inşaat yapmaya hazır hale gelmesi ve bu suretle sözleşme konusu Arsanın imar durumunun inşaat yapımına hazır hale gelmesini takiben 6 ay ), Yüklenici’ nin kusurlu hareketleri ile inşaat yapım ruhsatının alınmaması halinde; İş bu sözleşme Arsa Sahibi tarafından haklı nedenlerle feshedilebilecek olup o zamana kadar doğmuş her hangi bir zarar var ise yüklenici tarafından karşılanacak arsa sahibinden hiçbir ad altında bedel talep edilemeyecektir.

12.4. Yüklenicinin kusuru olmadan, Belediye ve diğer kamu kuruluşlarından kaynaklı gecikmeler, yaşanan pandemi döneminde kurumların kapanması idari tatil olması vb. kadastral işlemler ile mücbir sebepler nedeniyle yaşanan gecikmeler inşaat ruhsatı alım süresine eklenecektir. Ek sürelerin belirlenmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır

12.5. Yukarıda bahsedilen tüm sebepler ve gecikmeler dahil olmak üzere, işbu sözleşme tarihinden itibaren 24 ay içinde inşaat yapım ruhsatı alınamaz ise sözleşme karşılıklı olarak fesih edilebilecektir. Tarafların birbirlerinden herhangi bir ad ve nam altında herhangi bir talepleri bulunmayacaktır.

12.6. Yüklenici süreler açısından bir gecikmeye sebep olmamak şartı ile kendi payına düşen bağımsız bölümler ile ilgili tadilat projesi sunma ve gerekli işlemleri yapma hakkına haizdir. Yüklenici bu işlemleri ve değişiklikleri yapar iken arsa sahiplerinin payına düşen bağımsız bölümler ve ticari alanlar ile ilgili m2 ve konumlarının değişmemesine riayet etmelidir.

YER TESLİMİ

MADDE 13-

iş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve takiben imar yollarının açılması, elektrik su doğalgaz alt yapılarının inşaat yapmaya hazır hale gelmesi ve bu suretle sözleşme konusu Arsanın imar durumunun inşaat yapımına hazır hale geldiğinde, ARSA SAHİBİ her türlü vergiden ve takyidatlardan arındırılmış olması kaydıyla Sözleşme konusu arsayı Yükleniciye boş ve sorunsuz bir şekilde teslim edilecektir. Teslimden sonra doğan vergi harç masraf ve giderlerin tamamı yüklenici tarafından karşılanacak ve bağımsız bölümlerin fiili teslimi tüm harç ve vergi ve masraflardan arındırılmış şekilde yapılacaktır.

İNŞAATIN SÜRESİ-FİİLİ TESLİM:

MADDE 14-

14.1. İşbu sözleşmeye teknik şartnameye ve onaylı uygulama projesine ve diğer tüm projelere uygun olarak tüm yapım işlemlerinin tamamlanması ve fiili teslim işleminin; 12. Maddede belirtildiği üzere inşaat ruhsatının alınmasından itibaren 24 ay (yirmi dört) içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde, YÜKLENİCİ Binaların inşaatını tamamlayarak, iş bu sözleşme, Proje ve Teknik Şartnameye uygun bir vaziyette, iskan başvurusu yapılmış olması kaydıyla Arsa sahiplerine bir tutanakla teslim edecektir bu fiili teslimdir. Kabule engel bir noksan ve kusur yoksa o dairenin ya da dairelerin veya iş yerlerinin kabulü yapılır ve keyfiyet tutanaklarına yazılarak kabulü yapılan bağımsız bölümler ise ARSA

SAHİBİ' nin tasarrufuna bırakılır.

 

14.2. Projenin yapımı sırasında imar kanunu ve yönetmeliklerindeki değişiklik sonucu mezkur Arsada yeni kazanılacak haklar ARSA SAHİBİ ve YÜKLENİCİ tarafından bu anlaşmayla belirlenen pay oranları bozulmadan işbu sözleşmenin 7. maddesinde belirlenen paylaşım esasları uyarınca aynı şartlarda paylaşılacaktır. Ayrıca bu değişiklikler sonucu yeniden proje ve ruhsat almak gerekirse gerekli işlemlerin yapılması ve buna ilişkin her türlü vergi, rüsum harç ve masrafları YÜKLENİCİ' ye ait olacaktır. Bu durumda yeniden proje ve ruhsat için geçen süre inşaat süresine eklenecek ve ayrıca fazla yapılan işler için hakkaniyete uygun ilave süre verilecektir.

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN)'IN ALINMASI :

MADDE 15-

YÜKLENİCİ, yapılacak inşaatın yapı kullanma izin belgesini, inşaatın tamamını ikmali ile iş bu sözleşmenin 14. maddesi gereği yapılan fiili teslimden itibaren gecikmeksizin ilgili belediyeye müracaat edecektir.. Aynı zamanda; Konutların ve işyerlerinin yönetim planı ortak yönetim ile sözleşmeye uygun bir şekilde hazırlanıp Arsa sahibinin onayını da aldıktan sonra; tescil edilecek, yönetim planı oluşturularak tapuya tescil edilecektir.

CEZAİ ŞARTLAR VE FESİH

MADDE-16 :

16.1 İş bu sözleşmede kararlaştırılan sürelere mücbir sebep olmaksızın riayet etmeyen ve gecikmeye sebebiyet veren taraf, kararlaştırılan cezai şartlara ilaveten diğer tarafın bu yolda uğradığı tüm zarar ve ziyanı tazminle sorumludur.

16.2 Yüklenici, işbu sözleşmenin 12.ncü maddesinde yazılı süre ve şartlarda temel ruhsatını almaması halinde, Arsa Sahiplerinin sözleşmenin feshine yönelik hakları saklı kalacak, Yüklenici’nin o ana kadar yapmış olduğu her türlü masraf üzerinde kalacak ve bunlardan dolayı Arsa Sahiplerine sorumluluk yüklenmeyecektir.

16.3 Yüklenici, iş bu sözleşmenin 14 .nci maddesinde kararlaştırılan sürede Arsa Sahiplerine, İskan ruhsatı başvurusu yaparak binaların fiili teslimini gerçekleştirmez ve Arsa sahibince ek süre verilmez ise; 14 nci maddedeki şartlar çerçevesinde teslim gerçekleşene kadar geçecek sürede her ay için Arsa Sahiplerine teslim edilecek her bir bağımsız bölüm başına aylık 2.000,00 TL (iki bin Türk Lirası) kira bedeli tazminat olarak Yüklenici tarafından Arsa Sahiplerine ödenecektir

16.4. Arsa Sahipleri, işbu sözleşmenin 11 nci maddesinde yazılı yükümlülüklerini haklı neden olmaksızın arsa sahibi veya temsilcisi tarafından ipotek fek koşullarının oluştuğunun ortaklaşa kararlaştırılmasından 7 gün içinde yerine getirmeyerek belirtilen ipotekleri kusur ve ihmali ile fek etmezlerse,/DEVİR GERÇEKLEŞMEZSE-DEVİR GERÇEKLEŞENE KADAR HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN günlük 75,00TL (Yetmiş Beş Türk Lirası) ) cezai şartı, ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın Yüklenici’ ye vermeyi kabul ve taahhüt ederler

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 17 -

İş bu sözleşme bakımından mücbir sebep, akdi sorumlulukların kısmen veya tamamen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan savaş, doğal afet, idari tatil deprem, salgın hastalık ve benzeri olaylar, sözleşme konusu arsanın resmi makamlarca yapılacak alt yapı çalışmalarını yapmaması, geciktirmesi ve bu suretle inşaat izninin alınamaması sebepleri ile yetkili makamların YÜKLENİCİ’ ye atfedilmeyen emir ve yasakları ve bu makamlardan kaynaklanan nedenler, belediye ve diğer kamu kurumlarından oluşabilecek, tevhid, ifraz, yol vb. gibi sözleşme taraflarının objektif iyi niyet kuralları uyarınca, akdi yükümlülüklerine yerine getirmelerine fiilen mani oldukları takdirde işbu sözleşme kapsamında "mücbir sebep" olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde inşaatın süresi de mücbir sebebin devamı kadar uzar ve gecikme cezası uygulanmaz.

 

 

 

TAŞERON(ALT MÜTEAHHİT) ÇALIŞTIRILMASI :

MADDE 18-

İşbu sözleşmenin kısmen veya tamamen devir ve temlik edilmesi niteliğinde olmaması kaydı ile YÜKLENİCİ dilediği koşullarda taşeron çalıştırma hakkını haizdir.

YÜKLENİCİ bu nedenle; sözleşme ile yapımı yükümlendiği inşaatın süresi içinde bitirilmesini sağlayacak kadar personeli zamanında iş mahallinde bulundurmak, inşaatın ikmali için gerekli olan araç ve gereçleri, ekipmanları temin etmek, işin ifasını yürütecek teknik ve idari kadroyu temin etmek, gerektiğinde bu kadroları takviye etmek, işin meydana getirilmesi gayesine matuf talimatları yardımcı şahıslara gerektiği şekilde vermek , tüm inşaat süresince gerekli güvenlik ve koruma önlemlerini almakla yükümlüdür.

Taşeron çalıştırılması durumunda, sözleşme uyarınca YÜKLENİCİ' nin asli sorumluluğu devam edecektir.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE-19

YÜKLENİCİ, İş bu sözleşmenin muhtelif yerlerinde belirtilen yükümlülüklerinden başka

19.1. Bu sözleşmenin resmi hüviyet kazanmasındaki tüm sorumluluklar YÜKLENİCİ'ye ait olup, noter harç ve masrafları YÜKLENİCİ' ye aittir.

19.2. Sözleşme konusu arsa üzerinde inşa edilecek proje bütününü arsa payı devri karşılığında yapımını üstlenen YÜKLENİCİ; inşaatın yapılabilmesi için zorunlu bulunan tüm plan ve projeleri tasdik ettirmeyi , ruhsatları almayı kabul ve taahhüt eder.

19.3. ARSA SAHİBİ; sözleşme konusu işle ilgili hiçbir mali yükümlülük üstlenmediğinden, bu sözleşmenin ve ileride akdedilebilecek diğer sözleşmelerin ve vekaletnamelerin noter harçları, gerekli olması durumunda parsellerin tevhidi ile ilgili harç ve masraflar, projelerin yapımı, tapu, belediye, kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü düzenlemeler, tevhitler, projelerin onanması tadil edilmesi, ruhsatların alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurularak tapuda tescillerin yapılması ve tüm hususlarda mevcut veya ileride ihsas edilecek her türlü, vergi, resim harç YÜKLENİCİ' ye aittir.

ARSA SAHİBİ' nin inşaatın fiilen yapımı ile hiç bir ilgisi bulunmadığından, inşaat işinin fenni usul ve kurallara uygun olarak yürütmek, bunun için zorunlu güvenlik önlemelerini almak, Sosyal Sigortalar Kurumu'na iş yerini bildirmek, mükellefiyet tesis etmek, çalışanların maaşları ile sigorta primlerini zamanında ödemek,taşeronlara yapılacak ödeme ile malzeme bedellerini düzenli olarak ödemek YÜKLENİCİ' nin yükümlülüğündedir. Ayrıca YÜKLENİCİ; inşaatla ilgili her türlü hukuki, bedeli, idari, adli, mali, cezai ve sair mevzuattan doğan sorumluluğu üstlendiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

19.4. İnşaat işinin bütün sorumluluğunu YÜKLENİCİ yüklendiğinden iş yerinin güvenliğinden ve iş yerinde olabilecek iş kazalarından ve üçüncü kişilere veya komşu gayrimenkullere verebilecek zararlardan münhasıran YÜKLENİCİ sorumludur. YÜKLENİCİ; iş kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan "Yapı İşleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzükleri" hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle ve inşaatın yapıldığı iş yerinde çalışan tüm çalışanlara inşaat iş yeri sigortası yapmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ; iş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı bulunduracaktır. Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ yapı iş güvenliği elemanı çalıştırmak ve gerekli evrakları ve defterleri tutmak zorundadır. YÜKLENİCİ ile ARSA SAHİBİ arasında alt işveren ve üst iş veren ilişkisi bulunmamaktadır.

19.5. Anahtar ve iş yeri teslimi şeklinde inşaatın yapımı YÜKLENİCİ' nin yükümlülüğünde olduğundan inşaatla ilgili her türlü malzeme , işçilik ve sair tüm giderler, yapı denetimi ile ilgili tüm yükümlülükler ve bunların masrafları YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. İşin fenni mesuliyeti ve bütün işlerin plan ve projelerini uygun şekilde yapılmasını sağlamak, takip etmek , denetlemek ve sonuçlandırmak YÜKLENİCİ' ye ait olup, YÜKLENİCİ' nin sorumluluğu altındadır.

19.6. İş bu sözleşme gereği Sözleşme konusu taşınmaz ile ilgili İmar düzenlemeleri bitirilip, inşaat yapmaya elverişli hale gelmiş ve yer teslimi yapılmış olması kaydı ile Yer tesliminden başlamak üzere bağımsız bölümlerin fiili teslimine kadar, arsanın tamamına tahakkuk edecek emlak vergisi ve tüm bağımsız bölümlere tahakkuk edecek Emlak vergisi YÜKLENİCİYE aittir.

19.7. YÜKLENİCİ şantiyede yeterli ekipman bulundurmalı, makine parkı, iş programının düzenli

yürümesine yeterli miktar ve nitelikte olmalı, şantiyede ehil bir şantiye müdürü ve personelini bulundurmalıdır.

19.8. Emsal fazlası kullanım söz konusu olur ise belediyeye ödenecek olan her türlü harç, bağış ve cezalar da kazanım oranına göre paylaştırılacaktır. Ödemelerin Yüklenici tarafından yapılması durumunda, bu husus gözetilerek paylaşım anında denkleştirme yapılacaktır.

19.9 İnşaat sırasında komşu gayrimenkullere bir zarar verilecek olursa, herhangi bir kaza meydana gelirse, bunlardan doğacak her türlü hukuki, cezai mali yükümlülükler, maddi ve manevi zararlar, tazminatlar YÜKLENİCİ' ye ait olacaktır.

19.10. YÜKLENİCİ kendine kalan bağımsız bölüm ve ticari alanlar için hangi malzemeyi kullanıyor ise arsa sahibi için de aynı ürünü kullanmak zorundadır. Ancak Yüklenici’ den bağımsız bölüm ve ticari alan satın alan yatırımcıların bedelini ödeyerek farklı ürünler istemesi durumunda; Yüklenici bu hususu yerine getirmekte serbesttir. Yüklenicinin; yatırımcının isteğini yerine getirmiş olması, aynı şeyi arsa sahiplerine kalan bağımsız bölümlere yapacağı anlamına gelmez.

ARSA SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 20-

ARSA SAHBİ, bu sözleşmenin muhtelif yerlerinde belirtilen yükümlülüklerinden başka;

20.1. ARSA SAHİBİ bu sözleşme ile yükümlendiği tüm edimleri eksiksiz olarak yerine getireceğine, işin yürütülmesi safhasında iyi niyetle hareket ederek işin icrasını engellemeyeceğini, gerek plan ve projelerin onanması, gerek inşaatın yürütülmesi bakımından YÜKLENİCİ’ nin talep edeceği muvafakatnameleri ve vekaletnameleri vekilin masraf ve ücretleri ile yapılacak işlerin tüm sorumluluğu YÜKLENİCİ' ye ait olmak üzere YÜKLENİCİ’ye ve /veya bildireceği kişilere derhal vereceğini kabul ve taahhüt ederler.

20.2.ARSA SAHİBİ, arsadaki hisselerinin bir kısmını dahi YÜKLENİCİ’ nin muvafakati olmadan başkalarına herhangi bir nedenle devir, temlik veya ferağ edemez. Arsa’ nın sözleşme süresi boyunca Sözleşmenin askıda olduğu sürede dahil olmak üzere takyidatlardan arındırılmış olması ARSA SAHİBİ 1sorumluluğundadır.

20.3. ARSA SAHİBİ; kendi hissesine düşen bağımsız bölümlerden 3. Şahıslara yapacakları satışlarda doğacak olan her türlü vergi, harç ve stopajı kendisi ödemekle mükelleftir.

GİDERLER

MADDE 21–

21.1.Hisselerin tapuda YÜKLENİCİ' ye devri (ferağı) sırasında ödenmesi gereken tapu alım-satım harcının tamamı YÜKLENİCİ tarafından,

21.2.İfraz, tevhit, yola-yeşil-kentsel alana terk işlemleri ile ilgili bilcümle vergilerin tamamı YÜKLENİCİ tarafından,

21.3.YÜKLENİCİ inşaat safhasında İSKİ, TEAŞ, BEAŞ, İGDAŞ ve sair kurumlar ile yapacağı sözleşmeleri ARSA SAHİBİ' ne vekaleten değil kendi adına yapacaktır. Bu konudaki tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

21.4. İnşaatların tamamlanması iskana başvurulmuş şekilde teslimi ,tarihinden itibaren ARSA SAHİBİ' nin uhdesinde kalan her bir bağımsız bölümdeki İSKİ, TEAŞ, BEAŞ, İGDAŞ ve sair kurumlar ile yapılacak anlaşmalar Yüklenici tarafından yapılacak, bu konudaki tüm masraflar Yüklenici tarafından ödenecektir. Sözleşme ve Depozito bedelleri Yükleniciye ait değildir.

 

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAZARLANMASI:

MADDE 22-

Bu sözleşmenin yapılmasından itibaren taşınmazların fiili teslimi yapılana kadar Arsa Sahipleri, maliki oldukları bağımsız bölüm/bölümleri satmak isterlerse, yüklenicinin inşaat mahalinde kurmuş olduğu satış ofisi yetkili olacak ve satış rakamlarını yüklenici belirleyecek, Arsa sahibi her hangi bir emlak ofis/ emlakçı ya da ilan siteleri ya da satış ofisi vb imkanlar ile satış yapmayacaktır. Haksız rekabet

olmaması için arsa sahibi buna riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bağımsız bölümlerin Anahtar tesliminden sonra satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen maddenin istisnası olarak; sözleşme imza anında kooperatif üyesi olanlar; kendi aralarında hisse devirleri yapabileceklerdir. Yapılacak hisse devirleri, hissedarlar arası açılacak dava veya herhangi bir hukuki süreç ortaya çıkar ve inşaatın devamına engel olur ise bu süreçte Yüklenici’ nin yükümlülüğündeki süreler işlemeyecektir.

İŞİN DEVRİ VEYA TEMLİKİ:

MADDE 23-

YÜKLENİCİ bu sözleşme ile yapmayı taahhüt ettiği işin tamamını veya herhangi bir kısmını ARSA SAHİBİ' nin tamamının yazılı muvafakati olmadıkça başkasına devir edemez. Bu firma hariç (luxera moaz gayrimenkul geliştirme inşaat yatırım A.Ş)

TEMSİL

MADDE 24-

ARSA SAHİBİ işbu sözleşmedeki tüm yükümlülüklerinden dolayı YÜKLENİCİ' ye karşı bizzat sorumludur.

İNŞAATIN KONTROLÜ

MADDE 25-

ARSA SAHİBİ; inşaat ruhsatından itibaren 1,5 aylık periyotlar halinde masraf ücret veya maaşları kendisine ait olmak üzere teknik elemanlar vasıtası ile YÜKLENİCİ' nin sözleşmeye teknik şartnameye ruhsat ve projeye ve iş programına uyulup uyulmadığını kontrol ettirebilir.

ARSA SAHİBİ tarafından uygun olmayan hususlar YÜKLENİCİ' ye hızlı olarak bildirildiğinde YÜKLENİCİ tarafından geciktirilmeksizin gerektiriyorsa yıktırıp uygun hale getirilecektir. YÜKLENİCİ; ARSA SAHİBİ ile iyi bir diyalog içinde ve müşterek bir çalışma ile bağımsız bölümlerin inşa ve ikmal etmeye yükümlüdür. YÜKLENİCİ; ARSA SAHİBİ' ne ait bağımsız bölümlerin değerini menfi yönde etkileyecek hiçbir ayrımcılık yapmayacaktır. YÜKLENİCİ kendi eş değer bağımsız bölümlere yaptığı işçilik ve kullandığı malzemeden daha düşük işçilik veya malzeme kullanamaz.

DÜZELTME VE EKLEMELER

MADDE 26-

İşbu anlaşmada yapılacak düzeltme eklemelerin yazılı ve taraflarca imzalanarak onaylanmış olması gerekir. Aksi takdirde yapılacak düzeltme ve eklemeler hüküm ifade etmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAME EK-1, PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ EK-2

MADDE-27-

Teknik şartname iş bu sözleşmenin Asli kurucu unsurudur.

İş bu Sözleşme kapsamında uygulamaya esas alınacak şartname hükümleri, konut-işyeri-rezidans ayrımı yapmadan tüm bağımsız bölümler için geçerlidir.

Ayrıca hazırlanacak Paylaşım sözleşmesi de işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve kurucu unsuru niteliğindedir.

GARANTİ

MADDE 28-

Borçlar kanunun Zapta ve Ayıba karşı tekeffül hükümlerinin uygulanmasına yönelik talep hakkı saklı olmak üzere; Müteahhit inşaatın işçiliğini malzemesinin inşaata uygulama hatasından doğan zararlara karşı teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl su, elektrik, doğalgaz, tv, tüm ısıtma, elektrik ve sıhhi tesisat (temiz sıcak ve pis su gider bağlantı malzemeleri, sıhhi tesisat ) gibi malzemelerden, işçiliklerden, akıntı ve sızıntılardan, kaçaklardan ve bunların verdiği zararlardan dolayı iki (2) yıl süreyle garantisini taahhüt etmiş olup her türlü arıza talebini en kısa zamanda giderecektir. Yüklenici ürün sahibi firmaları, Arsa sahibi ile birlikte kurulmuş olan Site Yönetimi’ ne bildirecek, Site yönetiminin eksiğini gidermeyen firmaya fatura etme hakkı olacaktır.

MADDE 29- FESİH

29.1. İş bu sözleşmeyi haksız olarak fesheden veya haklı nedenle feshedilmesine sebep olan taraf; diğer tarafa 3.000.000.TL (Üç milyon Türk lirası) tazminat ödeyecektir. Hak sahibi tarafın fazlaya dair (müspet ve menfi) zarar ve ziyanının tazminini talep etme hakkı saklıdır.

29.2. Fesih hallerinde, işbu sözleşmenin hükümleri ile çatışmamak kaydıyla Borçlar Kanunun ilgili hükümlerindeki hak ve mükellefiyetler taraflar yönünden geçerli ve mahfuzdur.

TEBLİGATLAR:

MADDE 30-

Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri müddetçe, iş bu sözleşmede yazılı adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Sözleşme ile belirlenen Arsa Malikleri Temsilcilerine yapılan her türlü tebligat; tüm arsa maliklerine yapılmış sayılır ve işbu sözleşme ile belirlenen süreler işlemeye başlar.

Arsa Sahibi kooperatif üyelerinden – yetkililerinden ; ……………………………………………………………… Arsa Sahibi Temsilcileri olup iletişim adreslesleri, mailleri ve telefon numaraları şu şekildedir.

………………………….

TARAFLARIN HAKLARINI KULLANMALARI

MADDE 31-

Tarafların iş bu sözleşmeden veya kanundan doğan haklarını kullanmamış olmaları, bu haklardan feragat etmiş oldukları anlamına gelmez ya da bu şekilde yorumlanamaz. Buna karşılık taraflardan herhangi birinin iş bu sözleşme uyarınca üstlenmiş olduğu borç, yükümlülük ve sorumlulukları tamamen, kısmen veya gereği gibi yerine getirmemiş olması, diğer tarafın bu hususu kabul etmiş olduğunu ve bu yöndeki talep hakkının ortadan kalktığını göstermez ve bu şekilde yorumlanamaz

TAPUYA ŞERH VEYA TESCİL:

MADDE 32-

Taraflar işbu sözleşmeyi, tek taraflı olarak münferiden ve müstakilin tapu siciline (sözleşme konusu parsele veya imar plan ve uygulaması sonucu / tevhit sonucu oluşan yeni parsele) )hisseli olma durumunda hisseleri üzerine tescil ettirerek şerh verdirebilir. ARSA SAHİBİ tescil ve şerh işlemlerine şimdiden muvafakat etmektedir. " diyerek sözlerini bitirdiler.

ÖLÜM HALİ

Madde 33 –

Arsa Sahibi’nin ölümü veya kısıtlılığı halinde, varisler veya vasiler de işbu Sözleşme’yi aynen yürütmekle yükümlüdürler ve Sözleşme varisler ve vasiler arasında da geçerliliğini korur. Bu durumda, Müteahhit’in hakları zayii olmaz ve Sözleşme hükümleri aynı şartlarla inşaat bitimine kadar geçerliliğini korur ve Arsa Sahibi’nin külli halefleri bakımından da bağlayıcıdır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

MADDE 34-

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Bakırköy Adliyeleri yetkilidir.

MADDE 35- İşbu sözleşme 35 maddeden oluşmakta olup; tüm maddeler arsa maliklerince on

“LUXERA…….” PROJESİ

 

Teknik Şartname :

 

 

YAPI GENEL:

 

- Betonarme karkas binalar. Güncel mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde Radye temel kullanılacak ve konvansiyonel olarak inşa edilecektir.

- Zemin durumuna göre zemin iyileştirme ve iksa yapılacaktır

 

CEPHE:

 

- Mimari Projesine göre, Tuğla veya Gazbeton duvar üzerine ısı yönetmeliğine uygun olarak mantolama sistemi uygulanacaktır.

- Mimari projeye uygun olarak gerekirse kompozit, seramik v.s. de cephede kullanılabilinecektir.

 

 

ÇATI:

 

- Zemin kotunda yer alan çatılar gezilebilir teras çatı tipi olup ısı ve su yalıtımı ile korunacaktır.

- Bina tepesinde yer alan teras çatılar ise projesine uygun olarak yapılacak olup ısı ve su yalıtımı ile korunacaktır.

KAPI VE PENCERE DOĞRAMALARI:

 

- Dış cephelerde – konutlar için - çift camlı PVC doğramalar kullanılacaktır.(pimapen, schüo , ,Winsa ,egepen ,rehau ) kullanılacaktır.

- Doğrama altlarında denizlik olacaktır.

- Daire dış kapıları, ahşap renkli kaplama çelik kapı, monoblok kilit sistemli ve gözlem delikli,

- Daire iç kapıları ahşap kasa ve pervazlara sahip ahşap, lake, pvc kaplama veya laminat olacaktır.

- Bina giriş kapıları Aluminyum doğrama veya muadili olacaktır.

 

DUVARLAR:

 

- Tüm dış duvarlar tuğla veya gazbeton duvar elemanları ile oluşturulacaktır.

- İç duvarlar mimari projesine göre tuğla, gazbeton veya alçıpan bölme duvar olarak yapılacaktır.

- Daireler arası duvarlar ısı ve ses yalıtımlı çift duvar özellikli olacaktır.

 

 

YALITIM:

 

- Bina temellerinde bohçalama ile su yalıtımı yapılacaktır. Yalıtım önünde drenaj levhası ve koruma duvarı olacaktır.

- Islak mahaller ve balkonlarda su yalıtımı uygulanacaktır.

- Çatıda Isı yalıtımı XPS levhalar ile su izolasyonu ise bitumlü membran ile sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

DÖŞEME, DUVAR ve TAVAN KAPLAMALARI

 

Bina İçi Ortak Alanlar

Giriş Lobisi

Döşemeler : Doğal Taş veya Seramik (Çanakkale , Kütahya, vitra yurtbay v.b. )

Duvarlar : Doğal Taş veya Seramik (Çanakkale , Kütahya, vitra yurtbay v.b. )

Tavanlar : Alçıpan Asma Tavan üzeri plastik boya

Diğer : Giriş Bankosu, lobi bekleme alanı tasarımı mimari projeye

uygun dekor yapılacaktır

 

Merdiven ve Asansör Holü ve Bina koridorları

 

Döşemeler : Doğal Taş veya Seramik (Çanakkale , Kütahya, vitra yurtbay v.b. )

Basamaklar : Doğal Taş veya Seramik (Çanakkale , Kütahya, vitra yurtbay v.b. )

Duvarlar : Alçı üzeri su bazlı boya

Tavanlar : Alçıpan Asma Tavan üzeri plastik boya

Korkuluk : Metal korkuluk ve küpeşte

 

Yangın Merdiveni ve Yangın Koridorları

 

Döşemeler : Doğal Taş, mermer veya Muadili

Basamaklar : Doğal Taş, mermer veya Muadili

Duvarlar : Alçı üzeri su bazlı boya

Tavanlar : Alçı üzeri plastik boya

Korkuluk : Metal korkuluk ve küpeşte

 

Elektrik Odaları

 

Döşemeler : Standart Yükseltilmiş döşeme + Seramik

Duvarlar : Alçı üzeri su bazlı boya

Tavanlar : Alçı üzeri plastik boya

 

Teknik ve Tesisat Katları

 

Döşemeler : Yüzeyi sertleştirilmiş şap

Duvarlar : Alçı üzeri su bazlı boya

Tavanlar : Alçı üzeri plastik boya

 

Daire içi Alanlar

 

Giriş Holü ve koridorlar

 

Döşemeler : 1. Sınıf Seramik (Çanakkale , Kütahya, vitra yurtbay v.b. )

Duvarlar : Alçı üzeri su bazlı boya

Tavanlar : Alçıpan Asma Tavan üzeri plastik boya

 

Salon:

 

Döşemeler : Laminat parke ve süpürgelik

Duvarlar : Alçı üzeri su bazlı boya

 

Yatak odaları

 

Döşemeler : Laminat parke ve süpürgelik

Duvarlar : Alçı üzeri su bazlı boya

Tavanlar : Alçı üzeri su bazlı boya

 

Mutfaklar

 

Döşemeler : Kütahya, Çanakkale, Bien,Yurtbay,vitra marka Seramik

Duvarlar : Alçı üzeri su bazlı boya

Tavanlar : Alçıpan Asma Tavan üzeri plastik boya

Dolaplar : Laminat, PVC, Lake,membran ve/veya Cam Kapak

Tezgah : Granit veya Akrilik corian, dupont veya muadili

Beyaz Eşya : Ankastre Ocak (Siemens, Franke, Arçelik beko muadili )

Ankastre Fırın

Paslanmaz Çelik Davlunbaz

Eviye : Paslanmaz Çelik Eviye

Batarya : Hansgrohe, E.C.A Serel,Vitra Artema Evye Bataryası

 

Banyolar

 

Döşemeler : Kütahya, Çanakkale, Bien, Ege marka Seramik Seramik

Duvarlar : Kütahya, Çanakkale, Bien, Ege marka Seramik Seramik ve/veya vinil Duvar Kağıdı

Tavanlar : Suya Dayanıklı Alçıpan Asma Tavan üzeri plastik boya

Dolaplar : Laminat, PVC, Lake veya Ahşap Banyo Dolabı

Vitrifiye : 1. Sınıf Seramik veya Akrilik Lavabo

Gömme Rezervuarlı Asma Klozet

Armatür : Hansgrohe, E.C.A Serel, Vitra Artema Armatür ve Aksesuarları

 

 

Balkon ve Teraslar

 

Döşemeler : Kütahya, Çanakkale, Bien, Ege marka Seramik

Bahçe Terası : Ahşap / PVC / Thermowood Platform veya seamik

Duvarlar : Projesine Göre uygun cephe kaplaması

Tavanlar : Projesine Göre uygun cephe kaplaması veya Plastik boya

Korkuluk : Cephe Kaplamasına uygun korkuluk yapılacaktır.

 

Daire İçi Merdivenler (Olması durumunda)

 

Doğaltaş veya ahşap merdiven basamakları, metal ve/veya ahşap korkuluk

 

Çamaşırlık

 

Döşemeler : Kütahya, Çanakkale, Bien, Ege marka Seramik

Duvarlar : 1. Sınıf Seramik ve/veya Vinil Duvar Kağıdı

Tavanlar : Suya Dayanıklı Alçıpan Asma Tavan üzeri plastik boya

Dolaplar : Laminat, PVC, Lake veya Ahşap Banyo Dolabı

 

Ticari Alanlar

 

Dükkanlar (SHELL&CORE)

 

Döşemeler : Şap

Duvarlar : Tuğla (Sadece Ortak Alanlardan ayrılan duvarlar için )

Tavanlar : Brüt Beton

 

- Ortak Teras Alanlar

Döşemeler : Kütahya, Çanakkale, Bien, Ege marka Seramik Seramik ve / veya Ahşap / PVC / Thermowood Platform

Duvarlar : Projesine Göre uygun cephe kaplaması

Tavanlar : Projesine Göre uygun cephe kaplaması veya Plastik boya

 

OTOPARKLAR:

- Kapalı otoparklarda döşeme yüzeyi sertleştirilmiş şap, duvarlar ise brüt beton,Asfalt veya plastik boya olacaktır.

- Kapalı otoparktan toprak üstüne çıkmadan doğrudan tüm dairelere asansör ile ulaşım sağlanacaktır.

- Otopark içinde yönlendirme levhaları ve park yeri çizgileri olacaktır.

- Her daire için 1 araç mecburi

 

SOSYAL TESİS :

 

Sauna hamam

- Fitness Salonu

- Açık spor alanı (Peyzaj içerisinde yer çıkarsa)

- Soyunma odaları

- Site konseptinde engelli ve çocuk arabası sirkülasyonu düşünülerek gerekli uygulamalar yapılmalıdır.

 

MEKANIK SİSTEM

 

- Salon mahallerinde klima montajının daire sahibinin istediği zaman yapabilmesi için bakır boru ve drenaj hattı çekilecektir.

- Doğalgazlı Merkezi ısıtma sistemi kurulacak olup, Daire önlerinde substationlar kullanılarak her dairenin ısıtma ve sıcak su ihtiyacı karşılanacaktır. Sıcak su kullanımı Kalorimetre ile ölçülecektir.

- Alüminyum ve/veya Panel radyatörler kullanılacak olup enerji tasarrufu amacı ile radyatörler üzerinde termostatik vanalar yer alacaktır. Banyolarda havlupan kullanılacaktır.

- Kullanma suyu şehir şebekesinden temin edilecek olup bina içerisinde yapılacak depolarda rezerv edilecek ve hidroforlarla basınçlandırılacaktır. Uzaktan okunabilir sayaçlar ile kullanım tespit edilecektir.

- Banyo, WC, varsa çamaşır odalarında fanlı havalandırma, mutfaklarda ise davlumbazlarla havalandırma yapılacaktır.

- Otoparklarda jetfan ile havalandırma, duman kontrol ve yangın söndürme sistemi yapılacaktır.

 

ASANSÖR:

- Otopark ve Konut bloklarında standartlarına uygun yeterli sayıda asansör temini ve montajı yapılacaktır. Otoparktan konutlara asansörle erişim sağlanacaktır.

- Kone,hundai, mitsubıshı , schındler veya muadili

 

ELEKTRİK SİSTEMİ:

 

- Kurulacak aksa,teksan, güçbir marka jeneratör tesisi ile ortak alanlar beslenecektir.

- Daire bazında münferit abonelik sistemi kurulacak, blok bazındaki sayaç panoları ortak mahallere konulacaktır.

- Her daireye harici telefon hattı çekilecektir.

- Görüntülü Interkom sistemi kullanılacaktır.

- Merdiven hollerinde hareket sensorlu sistem ile aydınlatma sağlanacaktır.

- Daireler ve diğer birimler arasında dahili telefon görüşmesi yapılabilecektir.

- Sosyal Tesislerde kablosuz internet bağlantısı olacaktır.

- Merkezi TV sistemi - TV kanal yayını (SMA TV)

- Digitürk-DSmart ve Kablolu TV altyapısı (Ancak yayınları izlemek için her daire kendi abonelik işlemlerini gerçekleştirmelidir )

- CCTV sistemi olacaktır.

- Temel Topraklama ve Yıldırımdan korunma tesisatı yapılacaktır.

- Islak Hacimler ve Ortak Alanlarda 1. Sınıf aydınlatma armatürleri kullanılacaktır.

GÜVENLİK :

 

- Ortak alanlara ve dairelere (sadece mutfak ve daire giriş holüne) yangın algılama sistemi kurulacaktır (mahale uygun olmak kaydı ile Duman, Isı veya Doğalgaz dedektörü)

- Blok girişlerinde site içi sosyal tesis ile merkezi ısıtma alanlarındaki doğalgaz tesisatı; depremde ve kaçak gaz algılamasında gazı otomatik kesecek şekilde selenoid vanalı olarak yapılacaktır.

- Site ana girişinde güvenlik kulübesi olacaktır.

- Proje etrafını çevreleyen güvenlik duvarı olacaktır. ( Mimari projeye bağlı)

- CCTV sistemi kurulacaktır.

 

PEYZAJ :

 

- Proje alanında yeşil alanlarda bahçe düzenlemeleri yapılacaktır.

- Çocuk Oyun alanları yaratılacaktır.

- Blok veya Bloklar yürüme yolları ve rampalar ile bağlanacaktır.

- Yürüme yollarında ve bina girişlerinde engelliler için düzenlemeler yer alacaktır.

 

 

ORTAK ALANLAR:

 

- Çöp toplama merkezleri

- Proje etrafını çevreleyen güvenlik duvarı

- Yaya yollarında ve yeşil alanlarda genel aydınlatma

- Sığınak Alanları

- Yeterli kapasitede su depolama tankları ve basınçlandırma hidroforları (içme, yangın, ba

 

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile