Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa
Fotoğraf Galerisi
Video Galeri
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir..
Bize Ulaşın
 
Güncel Haberler
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/12
 

Duyurular

2014 YILI GENEL KURUL TARİH DUYURUSU TOPLANTISI   2014 YILI  GENEL KURUL DUYURUSU

Dava sonucu Sayın Üyelerimiz
Eski Başkan İbrahim Fırat ın hakkımızda açmış olduğu bu üçüncü dava sonucuda lehimize sonuçlandı. Genel kurulda asılsız yalan yanlış bilgi ve belgelerle sizlere yanlış bilgi veren kişinin açtığı dava sonucu   aşağıdaki gibidir.
     Lütfen asılsız beyan ve belgelere itibar göstermeyelim.  Seçmiş olduğunuz  Yöetim Kuruluna inanın, güvenin.   Biz şimdiye kadar sizleri mağdur edecek veya haklarınızı başka bir kişya yada kurumlara heba edecek hiç bir davranışta bulunmadık.  Bulunmayız.  Her şey kanunlara ve kooperatif yönetimine göre devam etmektedir. Alacağımız her hangi bir toplu karar varsa mutla sizler haberdar edileceksiniz. Saygılarımızla  Yönetim Kurulu adına
 Beyahn Demirkuş Yönt.Krl Bşkn.EMLAK VERGİSİNİ YAPILANDIRDIK


ARSALARIMIZN İMARA İLE İLGİ RESMİ YAZI


2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE 
       S.S ERTUN KONUT YAPI  KOOPERATİFİ    
                                     2010  YILI 2014          
             TAHMİNİ BÜTÇESİ     08.05.2014  
                   
                   
     GİDERLER   TL   TL GELİRLER  
Büro kirası       7200,00 TL 223 HİSSE   bir hisse Geliri 882 TL
Huzur  Hakları      4200,00 TL      
Başkan Maaşı     12000,00        
 Telefonlar gideri     2500,00 TL 223x882= 196.830,00 TL
Elektrik        320,00 TL      
Su         200,00        
Kırtasiye       1200,00 TL      
Posta ve  Yol giderleri   2400,00 TL      
İkram ve Ağırlamalar     1500,00 TL      
Emlak Vergisi       155010,00 TL      
 Stopaj Vergi ve harçlar   6000,00 TL      
Genel Kurula  Hazırlık giderleri 2800,00 TL      
Resmi işlemler Sicil Tic.md ve Noter 1500,00 TL      
                   
                   
GENEL TOPLAM     196830,00   TOPLAM 196.830,00 TL
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
       Y   Ö   N    E   T   İ    M      K    U   R   U    L   U      
                   
Beyhan  Demirkuş   Düzgün Yeşil Haydar Eroğlu         Yüksel  Eren Raşit Tunç
                   
                   2013 GENEL KURUL TUTANAĞI

SS ERTUN KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL

 KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

S.S. ERTUN KONUT YAPI KOOPERATİFİ nin 2013  hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 08.06.2014 tarihinde saat 12.30 Mehmet Emin Saraç İmamhatip Lisesi Başakşehir 1. Etap Başakşehir Mah. 409. Sok. No:1 Başakşehir İSTANBUL  adresinde,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Alisami KARLIDAĞ’ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 13.00’de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 03.05.2014 tarihinde 167 ortağa Bakırköy PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği.

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 167  (Yüz altmış yedi) ortaktan, 62 (altmış iki) ortağın asaleten ve 28 (yirmi sekiz) ortağın vekâleten  katılımı ile toplam 90 (Doksan)   ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Kooperatif Başkanı tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış yönetim kurulu başkanı tarafından yapıldı. Atatürk ve Silah arkadaşlarına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı söylendi.

2) Divan heyeti seçilmesi ve yetki verilmesi:

Divan Başkanlığına Metin TARHAN, Kâtipliğe Mehmet GÖZOĞLU,  Oy sayım memuru Seyfi AĞDOĞAN oy birliği seçildiler. Genel Kurul Tutanağını imzalama hususunda yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3) 2013 yılı Faaliyet Raporu, gelir gider ve  bilanço Yönetim kurulu başkanı Beyhan DEMİRKUŞ tarafından okundu.

Müzakereye açıldı. İbrahim FIRAT, Levent AKYOL, Mustafa ARSLAN, Sadık GURBETOĞLU söz aldı. Faaliyet raporu hakkındaki görüşlerini söyledi. Özellikle imar planına neden itiraz edilmedi ve neden dava açılmadığı hususunda bilgi verilmesini istedi. Yönetim Kurulu Başkanınca gerekli cevaplar verildi.  Yönetim kurulu raporu 6 (altı) oy red, 6 (altı) oy çekimser olmak üzere toplam 12 (on iki )red oyuna karşılık 78 (Yetmiş sekiz) kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gelir gider  9 (dokuz) red, 1 (bir) çekimser olmak üzere toplam 10 (on) oya karşılık 80 (seksen) oyla oy çokluğu ile  kabul edildi.

Ayrıca yönetim kurulu 10 (on) red oyuna karşılık 75 (yetmiş beş) kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler (yönetim kurulu kendi oylamalarında oy kullanmadılar)

4) Denetim raporu denetçi Hüseyin KAMO tarafından okundu. Denetim kurulu raporu 8 (sekiz) red ve çekimser oyuna karşılık 80 (seksen) oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca Denetim Kurulu 6 (altı)  red ve çekimser oyuna karşılık 81 (seksen bir) kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi. (denetim kurulu kendi oylamalarında oy kullanmadılar)

5) 2014 yılı tahmini bütçe yönetim kurulu başkanı tarafından okundu. Söz alan Levent ALAGÜL telefon faturası hakkında ve İbrahim FIRAT ise emlak vergisi hakkında görüşlerini beyan ettiler ve yönetim kurulunca bilgi verilmesi istenildi.  Beyhan DEMİRKUŞ tarafından gerekli cevaplar verildi. 1 red ve çekimser oyuna karşılık 89 (seksen dokuz)  kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6) Üyelikte düşürülecek olan üyelerin genel kurulca görüşülmesine geçildi. 2013 yılına kadar aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli kanun ve prosedürlere uyarak kooperatiften çıkarılması 22 (yirmi iki) ret oyuna karşılık 52 (elli iki) kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeler için iki ayrı liste verildi. Birinci listede de asil üyeliğe (Beyhan DEMİRKUŞ, Düzgün YEŞİL, Haydar EROĞLU, Yüksel EREN, Reşit TUNÇ) Yedek üyeliklerine (Mehmet GÖZOĞLU ve Muzaffer ERSİZ); İkinci yönetim kurulu asil üyelikleri için önerilen isim listesi ( Yavuz GEZİK,  Mustafa GÜLATAR, Tamer FIRAT, Hıdır GÜNDOĞDU, Duran KAHRAMAN ) ve yedek üyelik listesi olarak ( Hüseyin Gazi ŞAHİN, Mustafa ASLAY, Ali Osman ÖZGEN ) teklif edildi. Yapılan oylamada, 53 ( elli üç) oy birinci listeye, 37 ( otuz yedi) oy da ikinci liste lehine kullanıldı. Böylelikle  yönetim kurulu asil üyeliğine (Beyhan DEMİRKUŞ, Düzgün YEŞİL, Haydar EROĞLU, Yüksel EREN, Reşit TUNÇ) ve yedek üyeliğine (Mehmet GÖZOĞLU ve Muzaffer ERSİZ) oy çokluğu ile seçildiler. Yönetim kurulu 26 (Yirmi altı) red oyuna karşılık 53 ( elli üç)  oyla 2(iki) yıllığına oy çokluğuyla seçildiler.

8) Denetleme kurulu asil ve yedek üyelikleri için iki ayrı liste verildi. Birinci listede asil üyeliğe ( Abidin SARAR, Hüseyin KAMU, Haydar DİLEKÇİ) yedek üyeliğe ( Seyfi AĞDOĞAN, Murat ÖZER) ikinci listede asil üyeliğe ( Sadık KURBETOĞLU, Gülizar SEVİNÇ, Aziz KAMU) yedek üyeliğe ( Vedat YÜCEL, Birgül TOPAÇ, Alican DÜZENLİ) teklif edildi. Yapılan oylamada, 53 oy birinci listeye, 37 oy da ikinci liste lehine kullanıldı. Böylelikle  denetim kurulu asil üyeliğine ( Abidin SARAR, Hüseyin KAMU, Haydar DİLEKÇİ) yedek üyeliğe ( Seyfi AĞDOĞAN, Murat ÖZER) oy çokluğu ile seçildiler. Denetim kurulu 26 (Yirmi altı)  red oyuna karşılık 53( elli üç)  oyla 2 (iki) yıllığına oy çokluğuyla seçildiler.

 

9) Üye aidatlarının ve emlak vergisi ödeme maddesine geçildi. Emlak vergisinin af nedeni ile ödenmesinin ertelenmesine ve üye aidatlarının  yıllık 180 TL (Yüz Seksen Türk Lirası) olmasına oy birliği ile karar verildi.

10) Sonuçlanan ve devam eden mahkemeler hakkında yönetim kurulu başkanınca genel kurula bilgi verildi.

11) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan başkanınca tutanağa şerh koymak isteyen olup olmadığı soruldu. Şerh koymak isteyen olmadığı görüldü. Saat 17:15 te divan başkanınca kapatıldı.  

 

 

Divan Başkanı              Oy sayım memuru    ve yazman      Bakanlık Temsilcileri:                                             

 

Metin TARHAN                      Seyfi AĞDOĞAN              Mehmet GÖZOĞLU   Alisami KARLIDAĞ  
2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET VE DENETİM KURULU RAPORLARI

2013 YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET  RAPORU
A. GENEL BİLGİLER

a) Kooperatifin adı :S.S.ERTUN KONUT YAPI KOOPERATİFİ

b) Kuruluş bilgileri : 1989 YILI

c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası : 20/03/1989 254223

d) Adresi : Atatürk Mh.İkitelli Cd. No 57 D 1 İkitelli /İstanbul

e) Telefon/Faks Numaraları : 0212 548 44 31 0530 418 70 44

f)Web adres ve elektronik posta: www.ertunyapikoop.com

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı

1..Beyhan Demitkuş 2013 yılı . 9000 TL

2. Düzgün Yeşil... 2013 ylı 600

3. Haydar Eroğlu 2013 ylı 600

4. Yüksel Eren 2013 ylı 600

5-Reşit Tunç 2013 ylı 600

2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı

1. Haydar Dilekçi. 2013 600

2.Hüseyin Kamo 2013 600

3-Abidin Sarar 2013 600

3) Personelin Adı Soyadı Görev Dönemi Unvanı Yıllık Ödeme Top. SSK Pirimi

1. Çalıştırılan Herhangi bir personel yoktur

4)Muhasebecinin ad ve soyadı, görev dönemi ve yapılan ödemeler: “

Adem Tezi 2013 1.200 Tl .”

5) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

2013 Yılı kooperatifimizde yapılan çalışmalar planladığı gibi yapılmıştır

Kooperatifimizin İnşaat yapım aşamasına geçilmesi

6)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

GELİRLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN %

29 230 TL 41.140 TL 2 9 230 %74

1. GİDERLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN %

1. 27 372 41 140 27 372 %72

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço ve gelir gider kalemleri hakkında genel bilgi : Blanço gelir ve gider ler mümkün olduğu kadar gelen gelirler karşılığında yapılmaktadır. Kooperatifimizin Üye aidatlarının dışında herhangi bir geliri bulunmamaktadır

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir :48.857.00 TL

Toplam gider :47.217,25 TL

Kalan para : 1639,75 TL

Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

Vergi ve harç giderleri :15.000,00 TL

Sigorta giderleri :00

Genel giderler :7.617,25

Diğer giderler :24.600.00 TL

Toplam :47.217,25 TL.

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

Banka Adı Tutarı Faiz Oranı Vadesi Ödenen Kalan

Herhangi bir bankada herhangi kredi kullanılmamıştır.

5) Kooperatifin Borçları :

1. Belediyeye : Emlak vergisi 155.350,86 TL

2. Vergi Dairesine : 00...

3. Sigorta (SSK) :.00.

4. Piyasaya : 00

5. Yükleniciye : 00.

6. Personele : 00

6) Demirbaş ve diğer araçlar :

Cinsi Bedeli Adedi

1. Bigi sayar 500 Tl 1

2 Para Kasası 600 1

3 Televizyon 500 1

4- Müzik seti 200 1

5- Mini Buzdolabı 150 1

6- Piknik Tüpü 50 1

7-Masa 50 1

8-Sandalye 90 6

9-Bilgisayar Dolabı 75 1

7) Tutulan Defterler

Noter Tasdiki(Açılış) Noter Tasdiki(Kapanış) Defterin Türü Tarih ve Sayısı Noter.Adı Tarih ve Sayısı Noter.Adı

1-Yevmiye Defteri, . 27/12/2012 --B.Çekmece 4.Noter 12./05/2013.Büyükçekmece 4.Noter

2-Envanter ve Bilanço Def 27/12/2012 --B.Çekmece 4.Noter

3-Envanter ve Bilanço Def 27/12/2012 --B.Çekmece 4.Noter

4- Yönt. Krl Karar Def. Var... 20/03/2006 No 7376 B.Köy 10 Noter

5- Üye Kayıt Def.(1) Var 06/09/1989 No 21101 B.Köy 10. Noter

6- Üye Kayıt Def. (2) Var 26/05/1995 No 22235 B.Köy 10.Noter

Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı : 168

Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : 2

-Genel kurulca belirlenen ortak sayısı : 168

-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:Taşımaktadır

2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : 180 TL

-Ortaklardan yapılan tahsilat :48.857.00 TL

-Ortakların aidat borcu ve Emlak Ver. 184.510,00 TL

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar:

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı :00

-Gecikme cezası tahsilat miktarı :00

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden Devralan Yönt. Kurulu Kararı Tarih/ No

M.Ali Onuk İrfan Emre 20.10.2013---354

Bunyan Doğan Zübeyde Gümüş Doğan 12.11.2013--355

5)Çıkarılan ortaklar ve bunlara yapılan ödemeler

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen

Çıkarılan ortağın Çıkarılma Yönetim Kurulunun Ortağın yerine yeni ortak

adı ve soyadı sebebi karar tarih/sayısı Ödeme miktarı alınıp alınmadığı

KOOPERATİFİMİZDE HERHANBİR ORTAK ÇIKARILMAMIŞTIR. ÖDEMEDE YAPILMAMIŞTIR

D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı

Herhangi bir Gayrimenkul Alım satımı olmamıştır.

2. İnşaat Yapım Yöntemi : İnşat Yapımı Yapılmamıştır.

3-Konut İş yeri Sayısı : 0

 

Yapılan İhaleler İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli Konusu Tarafları

Herhangi bir alım satım olmadığından İhale ve sözleşme olmamıştır.

4-Arsa veya arazinin İmar Durumu : İMARLI

E)HUKUKİ FAALİYETLER :

1)Genel kurul ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar :

Davacı Davanın Konusu Mahkemesi Dosya No

2)Kooperatif ile ilgili devam eden diğer hukuk davaları

Davacı /davalı Davanın Konusu Mahkemesi Dosya No

Kooperatifimiz Başakşehir Belediyesi Emlak ver K.Çekmece 2013

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi Konusu Hazırlık numarası

Cumhuriyet başsavcılıklarına yapın bir suç duyurusu yoktur

Bu rapor, kooperatifin 2013dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

ERTUN KONUT YAPI KOOPERATİFİ

10/01/2014

Beyhan Demirkuş Düzgün Yeşil Haydar Eroğlu

Koop.Ynt.Krl Başkanı Yönt.Bşkn.Yrd Yönt.Krl Üyesi

Yüksel Eren Reşit Tunç

Yönt.Krl.Üyesi Yönt.Krl Üyesi
2013 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI( Yeni)Sayın Üyelerimiz,

Kooperatifimizin 2013 Yılı Olağan Genel kurulu 8 Haziran 2014 Pazar günü saat 12.30 aşağıda belirtilen adreste (yer)de yapılacaktır.

Bütün üyelerimizin katılmalarını rica ederiz

YÖNETİM KURULU ADINA

Beyhan Demirkuş
Koop.Yönt.Krl. Bşkn

 

 

 

GÜNDEM

 

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Divan başkanlığının oluşması

3 .Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bilançonun okunup ibra edilmesi.

4 .Denetim Kurulu raporunun okunup ibra edilmesi.

5 .2014 yılı Tahmini Bütçenin okunup ibra edilmesi.

6. Emlak vergisi borcu ve ödenmesinin görüşülmesi.

7. Arsalarımızın değerlendirilmesi yöntemleri ile görüşler

8. Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi

9 .Üye aidatları ve huzur haklarının görüşülmesi.

10. Dilek ve temenniler.

11. Kapanış.


YER: Başakşehir Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Lisesi Kültür Merkezi Salonu

ADRES: Başak Şehir Mhl. 1.ci Etap (Başakşehir Mh.409 sk. No 1

(Başakşehir 1 Etep Sitenin Tam Karşısı Ana cd üzerinde)
ÜYELİKTEN ÇIKARILANLAR


BİZ, KOOPERATİF ve YÖNETİM KURULUMUZ

KOOPERATİFİM YÖNETİM VE  BİZ.ÜYE AİDATLARIN ÖDENMESİ

 


        Sample Image

ÖNEMLİ DUYURU
ÖNEMLİ DUYURU OKUYALIM.

Arama

Kimler Sitede

İstatistikler

Ziyaretçiler: 244875

İstanbul'da Hava Durumu

İstanbulda Hava Durumuİstanbulda Hava Durumuİstanbulda Hava Durumu

Müzik Kutusu

Error:
Adobe Flash Player needed.

Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
bilal tuna
hissemi satmak istiyorum 0530 373 22 06
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi